Условия за участие в конкурси

 
 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КОНКУРСЪТ
  1. 1. Настоящите общи условия уреждат условията за участие и провеждане на конкурс, организиран от Zonakonkursi.com, за краткост наричан КОНКУРСЪТ.
  2. 2. Целта на КОНКУРСЪТ е да се даде възможност за изява на всички, които имат интереси и желание да спечелят обявените награди. Участието в КОНКУРСЪТ не е обвързано с покупка.
  3. 3. УЧАСТНИЦИТЕ трябва да предоставят снимка, която да отговаря обявената тема и всички допълнителни правила на КОНКУРСЪТ.
 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСЪТ
  1. 1.Организатор на КОНКУРСЪТ е Zonakonkursi.com.
  2. 2. ZONAKONKURSI.COM организира КОНКУРСЪТ от собствено име и за собствена сметка.
  3. 3. Платформата е собственост на ZONAKONKURSI.COM.
 1. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСЪТ
  1. 1. В КОНКУРСЪТ могат да участват дееспособни физически лица, навършили 18 години.
  2. 2. В КОНКУРСЪТ могат да вземат участие УЧАСТНИЦИ от цяла България.
  3. 3. Участието в КОНКУРСЪТ е индивидуално.
  4. В КОНКУРСЪТ нямат право да участват лица свързани с организацията на КОНКУРСЪТ или работещи в ZONAKONKURSI.COM към момента на провеждане на КОНКУРСЪТ.
 1. ОБЩИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСЪТ
  1. 1. Организирането на КОНКУРСЪТ се извършва изцяло и само от ZONAKONKURSI.COM. Ако ZONAKONKURSI.COM приеме за уместно може да ангажира подизпълнители и/или трети лица, с оглед на по-добрата организация на КОНКУРСЪТ.
  2. 2. УЧАСТНИКЪТ изразява своето изрично информирано съгласие да предостави информация относно неговите/нейните имена, e-mail адрес, години, която да бъде обработена от ZONAKONKURSI.COM.  ZONAKONKURSI.COM се задължава да не предоставя и/или да не дава достъп до обработваните лични данни на трети лица. Всеки УЧАСТНИК в КОНКУРСЪТ може да участва с неограничен брой снимки и в неограничен брой конкурси.
  3. 3. Всеки УЧАСТНИК в КОНКУРСЪТ е длъжен да представя снимки, които са резултат изцяло и само на неговата дейност или на които той самият е заснет. С участието си, лицата гарантират, че снимката, която са представили, няма да накърни права на интелектуална собственост и/или каквито и да било други права на трети лица. УЧАСТНИЦИТЕ нямат право да изискват от ZONAKONKURSI.COM, а последният не се задължава по никакъв начин да осигурява каквато и да била защита на интелектуална и/или индустриална собственост на снимките.
  4. 4. За да участва в КОНКУРСЪТ, УЧАСТНИКЪТ трябва да се регистрира през платформата. Участникът декларира и гарантира, че информацията, която е предоставена в платформата, в това число, но не само години и електронна поща, е достоверна. УЧАСТНИКЪТ се задължава да не изпраща идеи или съобщения със зловредно или вулгарно съдържание към други участници, да не изпраща вируси, спам или друг зловреден софтуер, да не предприема действия, които биха довели до нарушаване целостта и функционалността на платформата, нейното модифициране, подправяне или обезобразяване, или нарушаване на мрежовите връзки и достъпността до платформата, да не се опитва да получи информация за други участници през платформата.
  5. 5. В КОНКУРСЪТ ще бъдат допуснати само снимки, които са изпълнили точно изисквания в описанието.
  6. 6. В случай на дублиране на повече от една снимка, участниците, които са ги предоставили, ще бъдат дисквалифицирани.
  7. 7. ZONAKONKURSI.COM следи за спазването на правилата на КОНКУРСЪТ и може по свое усмотрение да дисквалифицира УЧАСТНИК от КОНКУРСЪТ. В случай на дисквалификация, ZONAKONKURSI.COM не е длъжен да се свързва с дисквалифицирания УЧАСТНИК и/или да го уведомява.
  8. 8. Поверителност: ZONAKONKURSI.COM гарантира, че ще пази предоставената информация, като положи необходимите усилия и грижи за това и няма да я предоставя на трети лица, за други цели, освен за тези по провеждането на КОНКУРСЪТ.
 2. ЕТАПИ И СРОКОВЕ
  1. 1. Сроковете за публикуване на снимки от УЧАСТНИЦИТЕ са индивидуални за всеки конкурс, обявени са в неговите условия и са окончателни. Същите могат да бъдат продължени само по решение на ZONAKONKURSI.COM, за което ZONAKONKURSI.COM ще предостави информация на страницата на КОНКУРСЪТ. Искания за продължаване на срокове, включително и поради технически затруднения, свързани с качването на снимките няма да бъдат разглеждани. ZONAKONKURSI.COM си запазва правото да променя срока на КОНКУРСЪТ по свое усмотрение. В случай на промяна в срока, ZONAKONKURSI.COM е длъжен да уведоми вече регистриралите се Участници в платформата. Уведомлението може да става чрез електронна поща.
 3. ОЦЕНЯВАНЕ
  1. 1. ZONAKONKURSI.COM не участва в оценяването на участниците в КОКУРСЪТ. Победителите се извеждат на база събраните потребителски гласове (гласувания).
  2. 2. Участниците в КОНКУРСЪТ имат право да агетират и споделят своето участие в КОКУРСЪТ чрез други интернет платформи, за да съберат повече гласове.
 4. НАГРАДИ
  1. 1. ZONAKONKURSI.COM има правото да избере по свое усмотрение участник, на когото да предложи утешителна награда или участие в друг КОНКУРС.
  2. 2. Наградата се предоставя, непосредствено след КОНКУРСЪТ, до 30 (тридесет) дни от датата и часа, обявени за край на КОНКУРСЪТ.
 1. ДРУГИ
  1. 1. ZONAKONKURSI.COM запазва правото си да променя правилата на КОНКУРСЪТ по всяко време. В случай на промяна в правилата ZONAKONKURSI.COM е длъжен да уведоми регистриралите се Участници на посочените от тях имейл адреси, за извършените промени и да отрази направените промени по правилата върху платформата.
  2. 2. ZONAKONKURSI.COM не се задължават по никакъв начин да сключва договорни отношения и/или да предприема друг вид съвместна дейност от каквото и да било естество с УЧАСТНИЦИТЕ.
  3. 3. ZONAKONKURSI.COM не носи отговорност в случай на срив в системата, невъзможност за регистриране на участие или каквито и да било обстоятелства, извън контрола на ZONAKONKURSI.COM, които имат отношение към процедурата за участие в КОНКУРСЪТ.
  4. 4. ZONAKONKURSI.COM има право по всяко време да прекрати провеждането на КОНКУРСЪТ без предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.
  5. 5. Всички спорове между УЧАСТНИЦИТЕ и ZONAKONKURSI.COM се разрешават чрез взаимни усилия и диалог между страните. В случай че страните не успеят да постигнат взаимно съгласие по даден въпрос, то съответният спор ще бъде отнесен към компетентните органи.
  6. 6. Настоящите условия са приети на дата 17.02.2021 г.
С маркирането на бутона „прочетох и съм съгласен с Условия за участие в конкурс“, Участникът се съгласява с всичко посочено в настоящите Условия за участие в конкурс.